Verksamhetside

NyckelringVårt arbete är till för personer med olika typer av funktionshinder. Varje människa är unik och våra behov ser olika ut. Vi ger skräddarsydd och personligt utformad assistans, ledsagning, avlösning, boendestöd och hemtjänst i enlighet med varje enskild kund behovsbild.

Verksamhetens målsättning är att ge bästa möjliga kvalité och omsorg. Där varje kund upplever att hon/han respekteras för den hon/han är.

Verksamhetens grundpelare / grundsyn:

  • Vi arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser varje människa som unik och värdefull.
  • Vi möter alla människor med respekt och ser varje persons möjlighet till utveckling.
  • Vårt förhållningssätt bygger på att den enskilde är delaktig på egna villkor i utformningen av sin arbetsplan.
  • Vi arbetar för att, i samspel med omgivningen, främja bästa möjliga funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande för den enskilde.

Kvalitet

  • Kunden och närstående skall möta en verksamhet som präglas av god kvalitet och respekt för kundens integritet, önskemål och synpunkter.
  • Kunden skall garanteras ett professionellt bemötande.
  • Företagets förhållningssätt skall präglas av lyhördhet och inlevelseförmåga.
  • Kunden och närstående skall ges möjlighet till delaktighet och inflytande

Medbestämmande

  • Företaget skall eftersträva kontinuitet i omvårdnaden och att kunden skall känna trygghet med den vård och omsorg som ges.
  • Kunden och närstående skall vara förvissad om att vården och omsorgen kontinuerligt kvalitetssäkras och att företaget satsar på kvalitetsutveckling.